Wealness and health

Holiday Guide

Liuyuan Jinjiang Hotel: tennis experience 1 hour

2019-11-14

Changde Liuyuan Jinjiang outdoor tennis court, 1 hour experience.


Address: no.198, Quanshui Road, LiuYe Lake Tourist Resort, Changde, Hunan Province


Tel: 0736-7128888